Презента КларКiGetter


 

Презента КларК Про


Какво ново във версия 3.0.66

 • Нов модул "Склад - ФУ", който дава възможност за печат на касови бележки на фискалните устройства на фирма Тремол, без да подава УНП при печат на касов бон. Служи за обработване на информация за извършване на продажби и водене на отчетност в складовото стопанство на търговеца. Модулът не трябва да се инсталира в търг.обекти, за които търговецът е декларирал, че ще ползва СУПТО.
 • - Всички документи за продажба (ф-ра продажба, заявка и проформа фактура) издават уникален номер на продажба (УНП), но не го подават към КА при отпечатване на касова бележка (когато плащането е в брой).
  - Версията на Презента Кларк с модул "Склад - ФУ" е напълно работеща, но ако е неактивирана, ще работи ограничено при въвеждане на фактури, само с първият клиент от списък клиенти и ще позволява до 50 сч.статии.


Какво ново във версия 3.0.54

 • Нов модул Валутни операции със следните нови функции:
 • - Обработка -> Вал. постъпления, Вал. плащания, Преоценка на валута;
  - Справки -> Вземания от клиенти, Задължения към доставчици, Опис постъпили суми, Опис платени суми, Оборотна ведомост, Дневник на валутна сметка;
  - Настройка -> Валути.


Какво ново във версия 3.0.42

 • Поправка според измененията в ППЗДДС от 29.01.2016:
 • - Във ф-ра продажба е добавен нов вид сделка: "Доставка на стоки и услуги за лични нужди". С този вид сд. можете да издадете протокол по чл. 117,ал.1,т.3 от ЗДДС, с който да начислите данък за доставка за лични нужди..
  - Колона 12 от дневник за продажбите "Начислен ДДС за доставки по к. 11" се заменя с "Начислен ДДС за доставки по к. 11 и начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи".
  - Колона 16 от дневник за продажбите "Начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи" се заменя с "Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди".
  - Клетка 23 от СД за ДДС се изменя на "Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди".


Какво ново във версия 3.0.36


Какво ново във версия 3.0.35

 • Поправка според измененията в ППЗДДС от 21.12.2013:
 • - Добавени са нов вид доставки по чл.163а във ф-ра продажба и са допълнени сд. по чл.82(5) във ф-ра покупка във връзка с глава деветнадесета "а" от ЗДДС - ДОСТАВКА НА СТОКИ И УСЛУГИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 С МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, ПО КОИТО ДАНЪКЪТ Е ИЗИСКУЕМ ОТ ПОЛУЧАТЕЛЯ. ДДС декларациите включват нова колона "Доставка по чл. 163а от ЗДДС".
  - Добавени са нови опции за избор на Касова отчетност във ф-ра продажба и ф-ра покупка във връзка с новата глава седемнадесета "а" от ЗДДС - СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС.


Основни промени във версия 3

 • Презента Кларк Про версия 3 е базирана на клиент-сървърна архитектура, което позволява едновременна работа на много потребители от локални или отдалечени работни места. Сървърната и клиентската част на системата са многоплатформени, което дава възможност програмата да се ползва в средата на трите най-разпространени операционни платформи в момента: Mac OS X, Windows и/или Linux. Клиентските места могат да ползват един от следните браузъри: Firefox, Safari и Opera.
 • Въвеждането на клиент/доставчик/артикул във всеки документ и определени справки става в едно поле, което позволява намиране с дирекно съотвествие по код или чрез търсене по част от кода, И.Н. или наименованието.
 • При редактиране на един и същ документ от двама потребители, вторият ще получи съобщение, че трябва да изчака. Максималното време за редактиране може да се настройва от меню Настройка -> Опции.


Основни Модули


Счетоводна отчетност

  Счетоводната отчетност е ядрото на програмната система. Модулът дава възможност за определяне на индивидуалния сметкоплан и поддържа произволен брой нива на аналитичност. Потребителят определя началните салда, валидните кореспонденции между сметките и дори схемата на баланса и отчета за приходите и разходите. Модулът позволява описание от потребителя, на счетоводните операции, необходими за автоматично осчетоводяване на документите от другите модули. В края на всеки отчетен период може да се извърши автоматизирана приключителна процедура с предварително указани от потребителя операции и условия. Продуктът поддържа основните счетоводни регистри: Оборотна ведомост, Главна книга, Хронологичен регистър, Кореспонденции на сметка. Освен справките на синтетично ниво, тук са включени и аналитичните ведомости, даващи богата информация за състоянието на отделната счетоводна сметка, разбити по аналитични партиди.

Складово стопанство

  Модулът позволява работа с неограничен брой складове, като поддържа метода на средно претеглената цена за отчитане на материалните запаси указани в ЗС. Включени са всички документи характерни за складовата отчетност (складова разписка, складово искане, предавателно сведение и др.). Модулът обработва също фактури покупки и продажби. Всички документи могат да се отпечатват на принтер, което позволява издаването им дирекно от компютъра. Документите се осчетоводяват автоматично. Продуктът поддържа информация за всеки складов артикул, включваща четири нива на продажни цени в произволно избрана от потребителя валута (при ползване на модул Валутни операции). Презента КларК осъществява текущ контрол върху наличността в склада и своевременно сигнализира за изчерпване на количествата от даден артикул.

Разплащания банки

  Модулът следи за разплащанията с доставчиците и клиентите. Във всеки момент може да се получи информация за задълженията и вземанията по доставчиците и клиентите, за период от време и по номера на документа.

Каса

  Модулът обработва касови документи в лева и валута (при ползване на модул Валутни Операции), като може да ги отпечатва на принтер. Във всеки момент може автоматично да се формира касова книга за произволен период.

Производство

  Модулът се състои от следните функции:

  - Меню Обработка -> Производствена поръчка. Функцията позволява въвеждане на продукт съставен от изброени материали и разходи, при което се изчислява планирана себестойност на продукта. Окончателна ср.пр.цена на материалите и съответно себестойност на продукта ще се изчислят при изпълнение на функция "Пресмятане цена на потребление". Така въведеният продукт, материали и разходи могат да се запишат в шаблон за удобство при следващо производство на същият продукт. Производствената поръчка може да се запише като чакаща производство или да се произведе, при което се създават скл.разписка за заприхождаване на продукта и складово искане за изписване на материалите.
  - Меню Обработка -> Редактиране -> Производствени поръчки. Функцията позволява редактиране на въведените произв.поръчки. Също може да се въведе обща сума и количество на разход разпределени по избран критерии във всички избрани за редактиране произв.поръчки. Това позволява лесно въвеждане на допълнителни разходи (напр. месечни р-ди) разпределени в повече от една произ.поръчки.
  - Меню Справки -> Склад -> Опис произв.поръчки. Справката показва опис на произв.поръчки по различни критерии, като също позволява извеждане на артикулите в тези поръчки.
  - Меню Настройка -> Артикули. Налична от предишни версии е опцията за избор на артикула като продукт. Също за автоматични сч.операции могат да се въведат сметка "Прих.от продукция" и сметка "Продукция".

Валутни операции

  Модулът поддържа валутни разплащания и автоматично осчетоводяване на вал.разлики, като потребителя сам определя номенклатурата на използваните валути и обслужващите банки.

  Състои се от следните функции:

  - Меню Обработка -> Вал. постъпления, Вал. плащания, Преоценка на валута;
  - Меню Справки -> Вземания от клиенти, Задължения към доставчици, Опис постъпили суми, Опис платени суми, Оборотна ведомост, Дневник на валутна сметка;
  - Меню Настройка -> Валути.

[Kъм Основната Страница на Презента КларК]

Изтегли Презента КларК Демо!Закупи Презента КларК!
(c) Copyright 2001-2021 ПРЕЗЕНТА ООД. Всички права запазени.