Презента КларКiGetter


Презента КларК Про

Една идея напред в счетоводството

 

Главни промени във версия 3
  Презента Кларк Про версия 3 е базирана на клиент-сървърна архитектура, което позволява едновременна работа от много работни места, свързани в локална мрежа. Данните са изцяло при търговеца (напр. на ваш лаптоп). Сървърната и клиентската част на системата (които обикновено са на един и същ компютър) са многоплатформени, което дава възможност програмата да се ползва в средата на трите най-разпространени операционни платформи в момента: macOS, Windows и/или Linux. Клиентските места могат да ползват един от следните браузъри: Firefox (macOS, Windows, Linux напр. с бюджетно решение Raspberry Pi), Safari (macOS или iPad iOS), Chrome (macOS, Windows, Android) или базираните на Chromium браузъри, като Microsoft Edge, Opera, Vivaldi и др.

Промени във версия 3.0.66
  Добавен е нов модул Склад - ФУ.

Промени във версия 3.0.54
  Добавен е нов модул Валутни операции.

Промени във версия 3.0.48
  Нови опции за две доп.мерки (напр. Кашон и Палет) и Баркод на артикулите.

Промени във версия 3.0.36
  Добавен е нов модул Производство.

[Подробно]Презента КларК
модули:


Счетоводство

Склад

Разплащания
Банки


Каса

Производство

Валутни
операции

Презента КларК поддържа:

• Mac OS X 10.6
или по-нова
(вкл. 10.14)

• Linux
(CentOS 6/7)

• Windows
7/8/10/11
 

СЪОБЩЕНИЕ ПО НАРЕДБА Н-18:
Търговците декларирали, че ще ползват софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, не могат да ползват друг софтуер за управление на продажбите в заявените от тях търговски обекти. За всички останали обекти, те могат да ползват Презента Кларк с модул "Склад" (без функционалност за управление на фискални устройства) или от 26.02.2021 г. "Склад - ФУ" (с възможност за печат на касови бележки на фискални устройства на фирма Тремол).

Функционални характеристики

Презента КларК е предназначена за автоматизиране на ежедневната финансова, счетоводна и складова дейност, както в малки, така и в големи фирми с клонова мрежа и отдалечени работни места. Тя е ориентирана към PC-Windows и/или Macintosh компютри, като данните създадени на различните платформи са напълно съвместими. Програмата е изградена на модулен принцип, като отделните модули могат да работят напълно самостоятелно, а заедно изграждат една завършена интегрирана система.

Последователност

Работата с продукта се заключава в следната последователност:
Въвежда се информацията по първичния счетоводен документ като входната форма, която се попълва, се доближава в максимална степен до хартиения носител. Веднъж въведени данните се разнасят, както в счетоводните регистри, така и в склада и описите на документите. Всеки модул притежава множество справки с богати критерии за избор: на периоди, сметки, потребители, конкретни стойностти, диапазон на обхват и много други.

Продуктът формира автоматично:
  • Счетоводните записвания на основата на предварително определени шаблони за стопанските операции.
  • Дневници за покупки, продажби, VIES и справка декларация по ДДС за периода.
  • Изчислява цена на потребление на материалните запаси, чрез метода на средно претеглената цена.
  • Разпределение на общите разходи по доставката.
  • Основните счетоводни регистри - главна книга, оборотна ведомост, ОПР, баланс, хронологичен регистър.
  • Сравките за склада - номенклатурен опис, складов картон, материален отчет, опис фактури и др.
  • Възможност за печат на касови бележки според Наредба Н-18, на фискални устройства на фирма Тремол.

[Още за предимствата на Презента КларК]

[Подробно за отделните Модули]


Изтегли Презента КларК Демо!Закупи Презента КларК!
(c) Copyright 2001-2021 ПРЕЗЕНТА ООД. Всички права запазени.